NETEJA ESCOLA INFANTIL LA RAMBLETA

De forma concreta, la prestació del servici de neteja de l'escola infantil La Rambleta suposarà les tasques següents:

- Neteja diària de l'edifici, agranat i fregat de sòls, paviments i sòcols, aireig i ventilació, zones comuns i cada una de les aules, incloent el seu mobiliari i tots els elements dotacionals que continguen. La neteja del menjador es realitzarà una vegada finalitzat el dit servici.

- Tractament de sòls segons la seua composició

- Neteja de lavabos, tant d'ús comú com de cada aula (els lavabos d'infantil es netejaràn també al migdia), servicis d'inodors, dutxes i la resta de sanitaris existents, així com dels seus paviments

- Neteja de tiradors, portes de fusta, neteja i desinfección d'aparells de telèfons

- Netejes i aspiracions de pols en moquetes amb màquines adequades en les dependències que les tinga

- Buidatge i neteja de papereres

- Neteja de quadres i objectes d'adorns, sales d'espera i zona de pas de dependències

- Ambientació pel que fa a olors en les dependències ja siga per mitjà de polvorització o altres mitjans com elèctrics, etc.

- Fregat de corredors, aules, sales de professors, despatxos, biblioteca, i la resta de dependències, emprant lleixiu, detergents i altres productes que assegure la desinfecció del local

- Neteja dels patis i neteja i desinfecció del mobiliari que contenen, amb especial atenció en la temporada de caiguda de fulls dels arbres

- Altres tasques que puntualment es requerisquen i vinculades a un servici d'esta naturalesa (vòmits de l'alumnat, vessament de líquids,……)

Així mateix estaran incloses en l'encàrrec les següents tasques, disposant-se diàriament d'una de les persones en l'horari de 11.00 a 14.30 hores, a fi d'atendre-les:

- Col·locació de les taules i cadires, distribuïdes segons comensals
- Recollida dels plats, gots i coberts del menjador escolar
- Col·locació dels plats, gots i coberts en el rentavaixella
- Assecat i col·locació dels plats, gots i coberts en la cuina per al seu pròxim ús
- Neteja regular (posada en llavadora i assecat) dels elements tèxtils (mantes i pechitos)

La neteja i desinfecció haurà de contindre de manera regular i periòdica els patis, jocs infantils existents i tots els espais continguts en l'edifici, així com la porta d'accés al centre.
    
Donades les característiques constructives del centre haurà d'atendre's especialment la neteja dels cristalls amb la regularitat necessària per a mantindre un estat de netedat. Els que conformen la porta d'accés, així com la consergeria hauran de netejar-se diàriament. El sòl és de linoleo, per la qual cosa haurà de realitzar-se el tractament adequat a aquesta mena de sòl.

Cada curs escolar, en finalitzar el mateix i amb antelació a l'inici del curs següent, es realitzarà una neteja general del centre inclòs l'interior dels armaris i calaixos. Aquesta neteja serà coordinada amb la direcció del centre, a fi de procurar el buidatge previ d'aquests elements, coincidint amb els canvis de tutories/aules i facilitant aquesta labor.