ESBROSSE

Els treballs a realitzar fonamentalment comprendran totes aquelles operacions necessàries per al rebuig, esbrosse i neteja de marges i plataforma en carrers, camins i espais públics municipals. Consisteixen fonamentalment en:

  • Esbrosse de marges: neteja de mala herba, arbustos, tanques, herbes, etc. en els marges de camins, bé per mitjans mecànics o manuals i dels carrers (escocells i vorades). Els materials procedents de l'esbrosse hauran de ser carregats o transportats a planta de tractament de residus.
  • Esbrosse i neteja de terrenys: rebuig, esbrosse i neteja de mala herba, herbes, etc. en terrenys de caràcter públic, bé per mitjans mecànics o manuals comprenent aquesta operació la càrrega i transport de productes a planta de tractament de residus.