1. Introducció

1.1. Per mitjà de l'ús i l'accés a este lloc web i a les adreces URL derivades de www.moncadaserviciosurbanos.es (d'ara en avant els llocs web), vosté atorga un contracte vinculant amb MONCADA SERVICIS URBANS S.A, el seu contracte amb nosaltres inclou la seua acceptació a estos "Termes i Condicions d'Ús" i a la nostra “Política de Privacitat”. Si no estiguera d'acord amb qualsevol dels termes, per favor, li invitem que abandone els llocs web.

1.2. Els llocs webs són titularitat de MONCADA SERVICIS URBANS S.A, amb seu social en C/ MARIÀ BENLLIURE, 7, MONCADA (VALÈNCIA) amb CIF: A-98241201 i correu electrònic: RGPD@MSUSAU.ES. MONCADA SERVICIS URBANS S.A és una mercantil municipal dependent de l'Ajuntament de Moncada, a què correspon la propietat íntegra del capital i està inscrita en el Registre Mercantil de València núm. 1, LLIBRE 6448, TOM 9165, FOLI 26, FULL V-138272.

1.3. MONCADA SERVICIS URBANS S.A li indica que és obligació de l'usuari llegir les presents condicions d'ús dels llocs web, considerant-se vigents i per tant aplicables, recomanant als usuaris imprimir o guardar una còpia dels presents “Termes i condicions d'ús” per a posteriorment tindre coneixement de les mateixes, si bé les mateixes estaran en tot moment disponibles en la pàgina web (www.moncadaserviciosurbanos.es). Totes les condicions poden ser emmagatzemades i reproduïdes pels usuaris a través de qualsevol ferramenta dels processadors de text convencionals en el mercat.

1.4. Per a poder usar i navegar els llocs web de MONCADA SERVICIS URBANS S.A, l'Usuari deu (a) tindre 18 o més anys, o tindre 14 i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a estos termes, i (b) ser resident a Espanya. L'Usuari també garantix que tota informació que proporcione a MONCADA SERVICIS URBANS S.A siga veraç, precisa i completa, i accepta que així siga en tot moment.

2. Objecte

2.1. És objecte dels presents termes d'ús la navegació, accés i ús del portal i de la seua informació (Browsing, és a dir el mirar un espai amb el propòsit de reconéixer objectes en ell), està conducta fàctica suposa l'acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertències arreplegades en el present text. Les conductes descrites conferixen la condició d'usuari sense necessitat de firma convencional per part de l'usuari, quant als termes ací establits sense perjuí de l'aplicació de les corresponents normatives de compliment obligatori.
És obligació de MONCADA SERVICIS URBANS S.A advertir que, si l'Usuari estiguera en desacord amb els termes presents en este document, l'usuari haurà d'abstindre's d'accedir als llocs web, per la qual cosa MONCADA SERVICIS URBANS S.A li invita immediatament a abandonar este lloc web si està d'acord amb esmentada advertència.

2.2. L'Usuari es declara com una persona física o jurídica, MONCADA SERVICIS URBANS S.A declara, i l'Usuari reconeix, que MONCADA SERVICIS URBANS S.A proporciona gran diversitat d'informació, servicis i dades, assumint l'usuari la seua responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Esta responsabilitat s'estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitze l'usuari dins dels llocs web, així com l'ús de la informació, servicis i dades oferits per MONCADA SERVICIS URBANS S.A.

3. Directrius de l'Usuari

Hem establit una sèrie de normes bàsiques perquè l'usuari puga seguir-les quan accedisca als nostres llocs web, així com quan accedisca als nostres servicis. Per favor, seguisca estes normes:

 • 3.1. Directrius d'accés als llocs web
  • 3.1.1. Per a accedir als llocs web, l'Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d'accés, tindre l'equip/dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent-hi un terminal que siga adequat a este efecte (ordinador, telèfon, tablet, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d'accés anàleg o semblant.
  • 3.1.2. L'Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i servicis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d'ordinador o altres elements lògics. L'Usuari és l'únic responsable per la instal·lació d'esmentats elements, declinant MONCADA SERVICIS URBANS S.A qualsevol tipus de responsabilitat que d'això poguera derivar.
 • 3.2. Directrius d'utilització dels llocs web per l'usuari
  • 3.2.1. L'usuari s'obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seues condicions, servicis que es pogueren oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la Moral, els bons Costums i l'orde públic, no utilitzant-lo contràriament als continguts presents en este text, de forma lesiva per a MONCADA SERVICIS URBANS S.A o tercers, o que de totes maneres puga danyar, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus servicis, o impedir un normal gaudi dels llocs web per altres Usuaris.
  • 3.2.2. L'usuari s'abstindrà de realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en els sistemes de MONCADA SERVICIS URBANS S.A, així com introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics.
  • 3.2.3 MONCADA SERVICIS URBANS S.A es reserva el dret a denegar o retirar l'accés als llocs web i/o als Servicis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incomplisquen els termes i condicions d'ús.
 • 3.3. Limitació de responsabilitat de MONCADA SERVICIS URBANS S.A per l'ús dels llocs web.
  • 3.3.1. Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remés, per a la seua inclusió en els llocs web, complix amb les lleis que en cada cas puguen ser aplicat. MONCADA SERVICIS URBANS S.A no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
  • 3.3.2. MONCADA SERVICIS URBANS S.A fa tots els esforços necessaris per a oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produïra algun error d'este tipus, alié en tot moment a la voluntat de MONCADA SERVICIS URBANS S.A, es procediria a l'esmena de l'errata a la major brevetat i es facilitarà a l'Usuari la informació i opcions establides en la legislació vigent.
  • 3.3.3. MONCADA SERVICIS URBANS S.A no serà responsable enfront de l'Usuari, en quant:
   • - L'eficàcia en la connexió, així com la velocitat d'accés als llocs web per l'Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a MONCADA SERVICIS URBANS S.A.
   • - La informació introduïda per usuaris i terceres persones, alienes a MONCADA SERVICIS URBANS S.A i amb els que no es mantinga cap tipus d'acord ni col·laboració contractual.
 • 4. Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

  4.1 MONCADA SERVICIS URBANS S.A no es fa responsable del contingut de les pàgines web a què l'Usuari puga accedir a través dels enllaços establits en la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a què es puga accedir per mitjà dels enllaços.

  4.2 MONCADA SERVICIS URBANS S.A declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol dany que, als Usuaris dels seus llocs webs, pogueren derivar-se de la navegació pels seus llocs webs. En conseqüència, MONCADA SERVICIS URBANS S.A no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet poguera patir l'Usuari.

  5. Vigència del present text

  5.1. MONCADA SERVICIS URBANS S.A es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts dels llocs, com en les condicions d'ús dels mateixos. Les dites modificacions podran realitzar-se, a través del lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligatori durant el temps en què exclusivament es troben publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguen modificades per altres posteriors.

  5.2. MONCADA SERVICIS URBANS S.A es reserva el dret a actualitzar l'ús, termes i condicions aplicables als llocs web. Sent sempre d'aplicació, en benefici de l'Usuari, els vigents en el moment en què accedisca al lloc web, així com els vigents en data la possible sol·licitud de servicis, si fóra este el cas.

  6. Propietat intel·lectual i industrial.

  6.1. Tots els textos, imatges, continguts, logos, marques registrades o no, així com els mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de MONCADA SERVICIS URBANS S.A. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i/o propietat industrial per l'ordenament jurídic espanyol conforme al Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques, sent-los a més aplicables tant la normativa espanyola afí i comunitària en els esmentats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

  6.2. Tots els drets sobre els continguts i productes estan reservats quedant prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o qualsevol modalitat d'ús, de la totalitat o part dels continguts i productes dels llocs web sense el consentiment exprés de MONCADA SERVICIS URBANS S.A.

  7. Legislació aplicable i jurisdicció.

  7.1 MONCADA SERVICIS URBANS S.A es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

  7.2 Les parts acorden, dels seus lliures voluntats que la relació entre l'usuari i MONCADA SERVICIS URBANS S.A es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es poguera suscitar entre l'Usuari i MONCADA SERVICIS URBANS S.A, els jutjats o tribunals de la ciutat de VALÈNCIA.

  Moncada, a 10 de desembre de 2019.