NETEJA VIÀRIA

La prestació del servici de neteja viària ha sigut configurat amb la finalitat d'aconseguir una sèrie d'objectius, sempre tenint com a premissa l'eficàcia i eficiència en la gestió, aquests són:

 • Consecució del millor grau de neteja i higiene possible en els carrers de la ciutat.

 

 • Resposta ràpida a la resolució d'incidències. Els equips municipals de neteja viària detecten les anomalies existents i s'intenten solucionar amb la màxima premura i celeritat.

 

 • Incorporació de tecnologies eficaços i netes en els vehicles.

 

 • Consecució d'uns servicis de neteja versàtils i eficaces que donen una bona imatge externa.


GESTIÓ I MANTENIMENT DEL MERCAT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Moncada ha prestat des d'antany el servici municipal de Mercat, sent la localització actual d'Avinguda Fernando el Catòlic nº 1 d'aquesta població, el tercer emplaçament on radica el mateix. La figura del Mercat Municipal acompanya la memòria col·lectiva dels nostres/as ciutadans/as donada la qualitat dels aliments que allí es poden trobar, el bon fer dels seus venedors i la personalització en el tracte al públic. El rol actual no és de mer equipament comercial per a l'aprovisionament d'aliments frescos sinó va més enllà i es configura com un vertader cohesionador social.

L'actual equipament comercial (MERCAT MONCADA) alberga dues activitats diferenciades i complementàries entre si, com és la de servici públic municipal de Mercat i supermercat privatiu. Açò és així, perquè gràcies a la concessió d'obra atorgada al supermercat (Mercadona), es va poder construir l'actual edifici que alberga ambdós activitats.

NETEJA EDIFICIS PÚBLICS

L'objecte d'aquest servici és la neteja de les següents dependències i edificis de l'Ajuntament de Moncada:

 • Ajuntament (Casa consistorial i nou edifici)
 • Associació de jubilats i pensionistes UPD MONCADA
 • Associació de jubilats i pensionistes “ENTRE AMICS”
 • Protecció Civil
 • Locals antic mercat i condícies mercaparking
 • Biblioteca i Museu
 • Arxiu municipal
 • Casa de l'Esport
 • Centre Juvenil i Seafi
 • Càmera Local Agrària
 • Centre Social Badía
 • Magatzem obres i servicis MSUSAU


RECOLLIDA I RETIRADA DE PODA

Les tasques/objectius que MSU persegueix en aquest servici són les següents:

1. Retirada de la poda domiciliària de la zona de Masies amb caràcter regular.

2. Recollida i retirada de la poda efectuada pels jardiners municipals en parcs i jardins públics, a petició dels jardiners en funció del programa de les seues tasques.

3. La gestió i trasllat a la planta final.

ESBROSSE

Els treballs a realitzar fonamentalment comprendran totes aquelles operacions necessàries per al rebuig, esbrosse i neteja de marges i plataforma en carrers, camins i espais públics municipals. Consisteixen fonamentalment en:

Esbrosse de marges: neteja de mala herba, arbustos, tanques, herbes, etc. en els marges de camins, bé per mitjans mecànics o manuals i dels carrers (escocells i vorades).

Els materials procedents de l'esbrosse hauran de ser carregats o transportats a planta de tractament de residus.

Esbrosse i neteja de terrenys: rebuig, esbrosse i neteja de mala herba, herbes, etc. en terrenys de caràcter públic, bé per mitjans mecànics o manuals comprenent aquesta operació la càrrega i transport de productes a planta de tractament de residus.

SERVICI D'AJUDA DOMICILIÀRIA

El Servici d'Ajuda a domicili, és un programa individualitzat, de caràcter preventiu, educatiu, assistencial i rehabilitador, en el qual s'articulen un conjunt de servicis i tècniques d'intervenció professionals consistents en atenció personal, domèstica, de suport psicosocial, familiar,convivencial, de relacions amb l'entorn, i uns altres, prestats en el domicili d'aquelles persones la independència funcional de les quals es troba limitada, o que travessen una situació que causa la seua dependència en algun grau.

AGÈNCIA MUNICIPAL D'OCUPACIÓ

L'Agència Municipal d'Ocupació és un servici d'intermediació laboral sense ànim de lucre.

El seu principal objectiu és inserir en el mercat laboral als demandants d'ocupació de la nostra localitat, a través de la tramitació d'ofertes de treball que presenten en les nostres oficines les empreses del nostre entorn i altres servicis d'intermediació laboral (Servef, Consorci L'Horta Nord, ETTs,…)

Com altres objectius també es troben: oferir informació als usuaris sobre ofertes formatives diverses, proporcionar accions d'informació, assessorament i orientació per a la cerca d'ocupació, posar a la disposició de totes les empreses interessades a contractar un treballador, la base de dades de l'Agència d'Ocupació.

FUNCIONS ADMINISTRATIVES ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL“ LA RAMBLETA” I CONSERVATORI PROFESSIONAL MUNICIPAL DE MUSICA

Aquest servici implica la gestió de les diverses tasques que afecten al funcionament dels centres, actuant l'empleada de Moncada Servicis Urbans, S.A.U., com a enllaç entre el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Moncada i els equips directius dels centres i les famílies.

GESTIÓ DE L'ÀREA D'APORTACIÓ

Els objectius a aconseguir en la prestació d'aquest servici són:

 • Atenció i manteniment de les instal·lacions.
 • Control d'accessibilitat dels usuaris que poden abocar residus en els contenidors habilitats per a açò.
 • Control d'accessibilitat de l'entitat gestora de residus que és encarregada de buidar els contenidors plens i tornar a situar-los en el seu lloc.

L'horari d'obertura de les instal·lacions  és:

 • Dilluns a divendres (laborables): de 8:00 a 13:00 hores i de 15:30 a 17:30 hores

 

 • Dissabtes (laborables): de 9:00 a 14:00 hores.

 

MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Aquest servici comprèn el manteniment del Poliesportiu “Badia Pedrereta”

Queden incloses específicament en aquest servici, sense limitació o exclusió d'unes altres que puguen ser pròpies del mateix, les següents tasques:

- Neteja general i desinfecció de les instal·lacions (vestuaris, banys, graderies, magatzems, terrenys de joc, zones enjardinades, zones annexes comunes, etc.).

- Manteniment, reparació i atenció dels espais esportius, de l'equipament esportiu i de la resta de dependències del poliesportiu.

- Manteniment, atenció i conservació de l'arbratge i de les zones enjardinades.

- Preparació dels espais esportius per a entrenaments i partits.

- Preparació d'esdeveniments o activitats esportives de caràcter puntual.

-Atenció al públic i servici durant la setmana.