Els Consellers no perceben retribucions.

El Gerent de la societat percep una retribució bruta anual de 43.197 €.